Jazzuos presentation site
  Jazzuos presentation site  
   
Navigation
-  Home

-  who is gunboy?

-  actionmaze searies

-  LV3 sweet revenge

-  stay in alive 2 - 3D

-  Robot Escape

-  Tell jazzuo!!!!


- ROBOT ESCAPE

Nov� hra jazzuo gamesu. Je to hra vytvo�en� na z�klad� spole�n�ho t�ma "�t�k" pro sout��c� nov� sout�e www.ceskehry.cz .

  Jak se tato hra hraje a v �em je zvl᚝n�? Je p�edev��m zvla��n� v tom jak se hraje. Kombinuje p�r hern�ch syst�m� dohromady. Zaprv� hr�� mus� ovl�dat v�ce robot� najednou a to jejich pohyb a st�elbu. Tedy mus�me r�it aby roboti v�ce m�n� v�ichni prob�hly a prost��lely n�strahamy na ter�nu a z�rove� se mezi sebou nepost��leli. Pak tak� �e��me evakuaci. Po �ase p�ilet� v�dy jedna helikopt�ra do kter� mus�me nalo�it jednoho robota aby odlet�lo, jinak neodlet� a je smetena laizrem a je konec. Cestou rozb�j�me kameny, a vnich sou ob�as ukryt� roboti, ty pak zachra�ujeme. Strategick� probl�my kter� se ve hr� budou muset po��d r�it jsou, kolik robot� m�t ve hr�, jak je se�adit aby posob� nest��leli a jak takov�ho sezar�n� doc�lit. Pro ukon�en� hry se mus� posledn� robot zachr�nit helikopt�rem, poku� se v�m to nepoda�� a posledn� robot je smeten leizrem, je to prohra a nen� mo�nost si zapsat z�skan� body do tabulky sk�re. Tak tedy mus�te r�it tak�, kdy va�e sna�en� vzd�t. To je v�e. V kr�tkosti je to rychr� a chytr� ak�n� strategick� retro ark�da. Hra je v podstat� hotov�. Je vytvo�en� na Gamemakeru. Sem s n� spokojen�.

 


- DOWNLOAD AND SCREEN

DOWNLOAD HERE


© all right reserved
 

Create a free website at Webs.com